Logo szkoły

Kończewice - 571 869 379
Głuchowo- 571 796 574
sekretariat@spkonczewice.pl

Era małego inżyniera

Nasza szkoła bierze udział w programie Era małego inżyniera. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami na ten temat oraz informacjami zamieszczonymi na stronie Gminy Chełmża. Zapraszamy!

https://www.gminachelmza.pl/10927,era-malego-inzyniera

 

 

Gmina Chełmża

 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

„Era małego inżyniera”

 

Program operacyjny RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020

 

Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjne edukacja

 

Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe

 

Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne

 

Celem projektu jest rozwijanie u 200 uczniów kompetencji kluczowych, wsparcie uczniów w ramach zajęć specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji 8 nauczycieli w terminie do 30.06.2023 r. w 3 szkołach objętych projektem.

 

Grupa docelowa to 8 nauczycieli oraz 200 uczniów ze szkół kształcenia ogólnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmża.

 

Główne działania projektu:

 

- zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych,

 

- szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK do nauczania eksperymentalnego w edukacji i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 

- zakup doposażenia dla szkół niezbędnego do nauczania.

 

Okres realizacji projektu: od 01.03.2021 r. do 30.06.2023 r.

 

Planowane efekty:

 

- 145 uczniów nabędzie nowe kompetencje po zakończeniu udziału w projekcie,

 

- 2.800 godzin zajęć dodatkowych zrealizowanych w projekcie (przyroda, matematyka, scratch, robotyka, język angielski, kreatywność, zajęcia logopedyczne, grafomotoryczne, z arteterapii, korekcyjno-kompensacyjne),

 

- 4 nauczycieli objętych szkoleniem w zakresie wykorzystania TIK do nauczania eksperymentalnego w edukacji,

 

- 4 nauczycieli objętych szkoleniem w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 

- 3 szkoły wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

Wartość projektu: 409.993,75 zł.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 389.494,05 zł